Skip to main content
A.M.L. BV
© 2024 - A.M.L. BV - Alle rechten voorbehouden

Facturatie

Terugbetaling

Voor de meeste routine, maar ook gespecialiseerde bepalingen in de klinische biologie is er een tegemoetkoming van de ziekteverzekering (RIZIV) via uw mutualiteit. Hiervoor dient voldaan te zijn aan bepaalde regels, welke per test vastgelegd worden door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). Deze regels worden door laboratoria toegepast bij het opmaken van uw factuur. Evenwel vereist het RIZIV soms ook een bijdrage van de patiënt, het remgeld.

Om terugbetalingsregels correct te kunnen toepassen dient uw arts uw mutualiteitsgegevens op het aanvraagformulier te vermelden bijvoorbeeld door middel van een mutualiteitsvignet.

Naast de klassieke terugbetaling, zijn er personen die recht hebben op een ‘verhoogde’ tussenkomst. Het zogenaamde OMNIO statuut. Dit statuut wordt automatisch toegekend aan iedereen die een sociale uitkering (zoals leefloon, handicap, inkomensgarantie ouderen) ontvangt. Je kan bij het ziekenfonds ook het OMNIO statuut aanvragen wanneer je een inkomen hebt onder het grensbedrag.

Derdebetalersregeling

In ons land is de zogenaamde ‘derdebetalersregeling’ van toepassing. Dit betekent dat u voor de terugbetaalde testen enkel moet betalen voor uw persoonlijk aandeel (remgeld), het labo regelt de andere kosten rechtstreeks met het ziekenfonds.

Opbouw van een factuur

Een factuur voor prestaties in de klinische biologie wordt opgesteld via regels vastgelegd in een Koninklijk Besluit, en bestaat uit verschillende delen:

 1. Terugbetaalde prestaties: prestaties die volgens de RIZIV-regels worden terugbetaald, worden volledig of gedeeltelijk door de mutualiteit gedragen; hierin betaalt de patiënt niets  .
 2. Niet-terugbetaalbare prestaties: prestaties die niet terugbetaald worden volgens de RIZIV-reglementering worden rechtstreeks aan de patiënt aangerekend.
 3. Forfaitair honorarium: wordt bepaald op basis van het aantal en het type uitgevoerde RIZIV-terugbetaalde bepalingen; hierin betalen zowel de mutualiteit als de patiënt een aandeel (remgeld). Voor de kleinste aanvragen is er geen aandeel voor de patiënt.
 4. Ereloonsupplementen; in de beperkte gevallen waar ze aangerekend worden, zal het aangerekende bedrag nooit hoger zijn dan €8,7. Deze worden enkel aangerekend mits schriftelijke toestemming van de patiënt na toelichting door je arts. Deze toestemming wordt op de aanvraag vermeld.
Er zijn geen supplementen bij :
 • Patiënten die een Omnio-statuut of voorkeursregeling genieten.
 • Aanvragen waarvoor de totale B-waarde lager is dan B700.
 • Analyses met B waarde >1000.
 • Pathologische anatomie
 • De meeste moleculaire testen

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit heeft met ingang van 1 januari 2023 nieuwe regels opgesteld in verband met de vrijstelling van de belasting (BTW) inzake medische verzorging.
Alle medische diensten met als doel de bescherming, met inbegrip van behoud of herstel, van de gezondheid van de mens blijven vrijgesteld van BTW.
Een beperkt aantal analyses die geen ‘therapeutisch doel’ dienen, zijn echter voortaan wel BTW plichtig.
Het betreft de analyses uitgevoerd in kader van een verzekeringsonderzoek of gerechtelijke procedures.
Bij dergelijke onderzoeken moet ons laboratorium verplicht  21% BTW aanrekenen.

De details van de opbouw van onze facturen kan u steeds terugvinden op de achterzijde van de u toegestuurde factuur.
Bij vragen of opmerkingen hieromtrent kan u steeds onze facturatiedienst contacteren op 03/30 30 830 of via boekhouding@aml-lab.be.
 

Betaalvoorwaarden

Elke factuur wordt als definitief beschouwd tenzij de ontvanger binnen de 21 dagen na factuurdatum een met redenen omkleed protest per aangetekend schrijven instuurt. Facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. 

In geval van niet-betaling of onvolledige betaling van het verschuldigde bedrag op de vervaldatum, ontvangt u alsnog een kosteloze ingebrekestelling zodat u minstens 14 dagen de tijd heeft om zonder bijkomende kosten te betalen na verzending van deze herinnering/ingebrekestelling.  Het schadebeding voorziet dat daarna bijkomende kosten aan u worden aangerekend: €20 voor facturen tot €150, €30 voor facturen tussen de €150,01 en €500, en €65 voor facturen hoger dan €500 dit volgens het wetboek “XIX-Schulden van de Consument” van 4 mei 2023. Hiernaast kunnen ook verwijlinteresten op de nog te betalen som tegen de interestvoet cf. de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties aangerekend worden.  
Na het verstrijken van de betalingstermijnen kan in geval van niet-betaling uw dossier overgedragen worden aan een schuldinvorderaar.

Nomenclatuur

De waarde die toegekend wordt aan elke uitgevoerde bepaling op een factuur wordt berekend aan de hand van de zogenaamde B-waarde welke vastgelegd wordt door het RIZIV.  
Of de kostprijs voor deze analyse gedragen wordt door de mutualiteit of de patiënt en dus met andere woorden al of niet terugbetaald is, wordt geregeld door verschillende soorten RIZIV-regels:

Diagnoseregels: de test zal enkel terugbetaald worden als voldaan is aan de voorwaarde gesteld in de diagnoseregel. De voorwaarden kunnen slaan op:

 • Bekwaamheid prestatair
 • Bekwaamheid aanvrager: testen worden soms enkel terugbetaald indien de aanvrager een bepaalde specialisatie kan voorleggen.
 • Eigenschappen van de uitgevoerde analyse: vb. methode
 • Eigenschappen van de patiënt: bepaalde aandoening, leeftijdscategorie...
 • Aantal keer dat een analyse mag uitgevoerd worden (bv maximaal 2 maal per jaar)

Cumulregels: de test wordt NIET terugbetaald indien deze op éénzelfde afname samen voorkomt met een bepaalde andere test.

Maximumregels: een test wordt maximaal een aantal keren terugbetaald per afname binnen hetzelfde jaar.

Raadpleeg onze 'Informatiefiche' voor een overzicht van de voornaamste diagnoseregels of consulteer de website van het RIZIV voor meer uitgebreide informatie.