Skip to main content
A.M.L. BV
© 2023 - A.M.L. BV - Alle rechten voorbehouden

Facturatie

Terugbetaling

De meeste routine, maar ook gespecialiseerde bepalingen in de klinische biologie genieten zogenaamde terugbetaling door de verplichte ziekteverzekering (mutualiteit). Hiervoor dient voldaan te zijn aan bepaalde regels, welke per test vastgelegd worden door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). Deze regels worden door laboratoria toegepast bij het opmaken van uw factuur.

Om terugbetalingsregels correct te kunnen toepassen dient uw arts uw mutualiteitsgegevens op het aanvraagformulier te vermelden bijvoorbeeld door middel van een mutualiteitsvignet.

Naast de klassieke terugbetaling, zijn er personen die recht hebben op verhoogde tussenkomst van de mutualiteit. Het zogenaamde W.I.G.W.-statuut. Dit statuut kan worden toegekend aan:

 • Weduwen, weduwnaars, invaliden, gepensioneerden en wezen en aan de personen die zij ten laste hebben.
 • Kinderen die recht geven op verhoogde kinderbijslag.
 • Personen die recht hebben op het bestaansminimum of op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden en de personen die zij ten laste hebben.
 • Personen die recht hebben op een tegemoetkoming voor gehandicapten en de personen die zij ten laste hebben.

Het W.I.G.W.-statuut of de voorkeursregeling moet u aanvragen bij uw ziekenfonds.

Derdebetalersregeling

In ons land is de zogenaamde ‘derdebetalersregeling’ van toepassing. Deze zorgt ervoor dat u slechts 'uw deel' van de kosten rechtstreeks betaalt aan het labo en dat het aandeel voor de ziekteverzekering rechtstreeks door de mutualiteit met het labo wordt geregeld.

Opbouw van een factuur

Een factuur voor prestaties in de klinische biologie wordt opgesteld via regels vastgelegd in een Koninklijk Besluit, en bestaat uit drie delen:

 1. Terugbetaalde prestaties: prestaties die volgens de RIZIV-regels worden terugbetaald, worden volledig of gedeeltelijk door de mutualiteit gedragen; hierin betaalt de patiënt niets of enkel het remgeldgeen aandeel.
 2. Niet-terugbetaalbare prestaties: prestaties die niet terugbetaald worden volgens de RIZIV-reglementering worden aan de patiënt aangerekend.
 3. Forfaitair honorarium: wordt bepaald op basis van het aantal en het type uitgevoerde RIZIV-terugbetaalbare bepalingen; hierin betalen zowel de mutualiteit als de patiënt een aandeel. Voor de kleinste aanvragen is er geen aandeel voor de patiënt.
 4. Ereloonsupplementen; worden nooit aangerekend voor:
 • Patiënten die een WIGW-statuut of voorkeursregeling genieten
 • Aanvragen waarvoor de gecumuleerde B-waarde lager is dan B700
 • Analyses met B waarde >1000
 • Pathologische anatomie
 • De meeste moleculaire testen
 • De testen gerelateerd aan de COVID-19 pandemie

In de beperkte gevallen waar ze toch aangerekend worden, zal het aangerekende bedrag nooit hoger zijn dan € 8,7.

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit heeft met ingang van 1 januari 2023 nieuwe regels opgesteld in verband met de vrijstelling van de belasting (BTW) inzake medische verzorging.
Alle medische diensten met als doel de bescherming, met inbegrip van behoud of herstel, van de gezondheid van de mens blijven vrijgesteld van BTW.
Een beperkt aantal analyses die geen ‘therapeutisch doel’ dienen, zijn echter voortaan wel BTW plichtig.
Het betreft oa. analyses uitgevoerd in kader van een verzekeringsonderzoek of gerechtelijke procedures.
Dergelijke onderzoeken zullen daarom voortaan door ons laboratorium verplicht aangerekend worden met 21% BTW.

De details van de opbouw van onze facturen kan u steeds terugvinden op het bewijsstuk dat bijgevoegd is bijde achterzijde van de u toegestuurde factuur.

Bij vragen of opmerkingen hieromtrent kan u steeds onze facturatiedienst contacteren op 03/30 30 830 of via boekhouding@aml-lab.be.

Betaalvoorwaarden

Elke factuur wordt door de opdrachtgever als definitief beschouwd tenzij deze binnen de 21 dagen na factuurdatum een met redenen omkleed protest per aangetekend schrijven instuurt. Facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum. Buiten de aanmaningskost van € 5 (eerste rappel) en € 8 (tweede rappel) na het verstrijken van de betalingstermijn, zal in geval van niet-betaling uw dossier overgedragen worden aan een gespecialiseerde derde die erkend is tot het uitoefenen van de activiteit van minnelijke invordering. Deze is gemandateerd voor de inning van de verschuldigde bedragen vermeerderd met een verwijlinterest van 1% per maand en met een forfaitaire schadevergoeding van 15% doch minimaal € 25, onverminderd het recht om de werkelijk geleden schade te bewijzen als deze groter is.

Nomenclatuur

De waarde die toegekend wordt aan elke uitgevoerde bepaling op een factuur wordt berekend aan de hand van de zogenaamde B-waarde welke vastgelegd wordt door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).
Of de kostprijs voor deze analyse gedragen wordt door de mutualiteit of de patiënt en dus met andere woorden al of niet terugbetaald is, wordt geregeld door verschillende soorten RIZIV-regels:
Diagnoseregels: de test zal enkel terugbetaald worden als voldaan is aan de voorwaarde gesteld in de diagnoseregel. De voorwaarden kunnen slaan op:

 • Bekwaamheid prestatair
 • Bekwaamheid aanvrager: testen worden soms enkel terugbetaald indien de aanvrager een bepaalde specialisatie kan voorleggen.
 • Eigenschappen van de uitgevoerde analyse: vb. methode
 • Eigenschappen van de patiënt: bepaalde aandoening, leeftijdscategorie...
 • Het feit of een analyse in het verleden als eens is terugbetaald (maximaal aan keer per jaar of jaren)

Cumulregels: de test wordt NIET terugbetaald indien deze op éénzelfde afnameaanvraag samen voorkomt met een bepaalde andere test.
Maximumregels: een test wordt maximaal een aantal keren terugbetaald per afname binnen hetzelfde jaar.
Raadpleeg onze 'Informatiefiche' voor een overzicht van de voornaamste diagnoseregels of consulteer de website van het RIZIV voor meer uitgebreide informatie.